Zasady Panelu

Zespół Panelu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

  1. Nie będziemy sprzedawać ani w innym celu udostępniać danych innym podmiotom.
  2. Nie będziemy oferować w formie marketingu żadnych produktów i usług do zakupu poprzez panel.
  3. Będziemy przestrzegać międzynarodowego kodeksu ESOMAR dot. badań.
  4. Nie będziemy przekazywać drużynowemu, innym przełożonym ani żadnym innym osobom informacji podanych przez respondenta w ankiecie. Dane będą przedstawiane tylko zbiorczo, nigdy na poziomie mogącym zidentyfikować respondenta.
  5. Udział w badaniach jest dobrowolny i w każdej chwili można się z nich wycofać, pisząc na adres badania@zhp.pl
  6. Panel opiera się na społecznej (tj. bez wynagrodzenia) aktywności badaczy, jak i respondentów i jako taki wspiera działanie ZHP.
  7. Panel służy realizowaniu potrzeb badawczych ZHP, w szczególności badaniu postaw i zachowań członków, funkcjonowania elementów metody harcerskiej czy narzędzi metodycznych.
  8. Przywiązujemy dużą wagę do poprawności badań od strony metodologicznej i etycznej. Dlatego uczestnicy panelu, którzy będą postępować nierzetelnie (używać obraźliwych słów, pomijać istotne fragmenty kwestionariusza, wypełniać "na ślepo", bez czytania) będą po wcześniejszym powiadomieniu usuwani z listy uczestników.
  9. Nadzór nad badaniami pełni Harcerski Instytut Badawczy.
  10. Tematy i obszary badawcze zgłaszać mogą różne jednostki ZHP. O kolejności podnoszonych problemów decyduje Harcerski Instytut Badawczy w porozumieniu z GK ZHP, a o kwestiach merytorycznych dot. przygotowania kwestionariuszy i zarządzania bazą wyłącznie Harcerski Instytut Badawczy.