Regulamin

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisywania się respondentów oraz przeprowadzania badań poprzez panel internetowy zwany Panelem ZHP. 

2. Badania prowadzone będą poprzez ankiety internetowe, wysyłane do docelowej grupy, losowanej spośród zgłoszonych respondentów.

II. Zapisy do Panelu ZHP

3. Zapisy do Panelu ZHP są otwarte, dobrowolne i skierowane zarówno do członków ZHP, jak i osób niezrzeszonych.

4. Do Panelu ZHP może przystąpić każda osoba, która w dniu rejestracji ma ukończone 13 lat: a) małoletni uczestnik Panelu ZHP akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu ZHP i na przetwarzanie danych osobowych, b) Małoletni uczestnik Panelu ZHP zobowiązuje się do przedstawienia zgody swojego przedstawiciela ustawowego na każde żądanie Harcerskiego Instytutu Badawczego.

5. Po zarejestrowaniu się osoba uzyskuje status aktywnego respondenta.

6. Harcerski Instytut Badawczy może wykluczyć nieaktywnego respondenta. W takim przypadku respondent otrzyma informację na adres e-mail a jego dane zostają trwale usunięte z Panelu ZHP.

III. Poufność danych

7. Badania będą prowadzone zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityką Bezpieczeństwa Głównej Kwatery ZHP.

8. Komunikacja z respondentami będzie się odbywać za pomocą poczty e-mail. Informacje przesłane tą drogą są wiążące dla obu stron.

9. Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych respondentów, ich opinii i postaw wobec różnych spraw.

10. Respondentowi przysługuje w każdym czasie prawo do poprawiania, podanych przy rejestracji, danych osobowych poprzez wysyłkę maila z aktualizacją danych na adres badania@zhp.pl.

11. Wszelkie powierzone Uczestnikowi poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

IV. Wypełnianie ankiet

12. Wylosowany respondent (znajdujący się w grupie docelowej dla danego badania) otrzymuje do każdego badania specjalne zaproszenie, określające między innymi czas trwania ankiety.

13. Respondent może zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszony.

14. Panel ZHP nie gwarantuje respondentowi otrzymania minimalnej liczny zaproszeń do udziału w badaniach.

V. Rezygnacja

15. Każdy respondent w dowolnej chwili może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Panelu ZHP poprzez wysłanie maila o treści REZYGNUJĘ na adres badania@zhp.pl.

16. Panel ZHP zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie, o czym będzie informował respondentów drogą e-mailową. Dalsze uczestnictwo w Panelu ZHP po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.