Rejestracja

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do rejestracji w naszym panelu badawczym. Jesteśmy dużą organizacją, ale na co dzień każdy z nas działa w swoim unikalnym środowisku.
Mamy często rożne doświadczenia, choć oczywiście wiele nas także łączy. Dzięki panelowi chcemy poznać opinie harcerek i harcerzy z różnych stron, bo Twoja opinia jest ważna dla całego związku.
Do zarejestrowanych członków naszego panelu będziemy cyklicznie wysyłać linki do sondaży z prośbą o wzięcie w nich udziału. Biorąc udział w sondażach, dostarczysz naszej organizacji cennych informacji o tym, jak działa, rozwija się, co jest ważne dla jej członków. O szczegółach projektu dowiesz się na stronach dostępnych z menu, a poniżej znajduje się link do rejestracji. Formularz rejestracyjny służy do zbierania chętnych do naszego panelu. Potrzebujemy tych danych, aby móc opracować odpowiednią próbę badawczą i by wysłać zaproszenia. Jednak serwis ankietowy jest tak zbudowany, że będziemy wiedzieć tylko, czy wypełniłeś kwestionariusz wysłanej do ciebie ankiety, ale nie będziemy wiedzieć co tam wpisałeś. Zatem Twoje odpowiedzi będą dla nas anonimowe. (Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe). Zapraszamy!

Data wstąpienia do ZHP
Jeśli nie pamiętasz dokładnie, to podaj w przybliżeniu
W przypadku wątpliwości zaznacz chorągiew, z którą najbardziej się utożsamiasz, bądź z której pochodzisz.
Jeśli obecnie jesteś nieaktywny, to wypełnij wg. stanu ostatniej aktywności
W przypadku kilku funkcji zaznacz tę, która jest dla Ciebie najważniejsza.
Osobowe
Za pomocą tego pola będziemy się do Ciebie zwracać w korespondencji mailowej. Dlatego najlepiej wpisz od razu w formie wołacza. Możesz użyć swojego imienia, albo nicka, jeśli wolisz.
Klauzule prawne
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego moich danych osobowych, które podałem/podałam w formularzu rejestracyjnym, jak również moich danych osobowych, które podam w kwestionariuszach ankiet, które zdecyduję się wypełnić. Zakres danych, o których podanie Związek Harcerstwa Polskiego zwraca się w kwestionariuszach ankiet, rożni się w zależności od przedmiotu badania. Może niekiedy obejmować dane szczególnych kategorii, w tym dane dotyczące poglądów politycznych lub przekonań religijnych i światopoglądowych. Na podstawie niniejszej zgody Związek Harcerstwa Polskiego może wykorzystywać moje dane osobowe w celu: umożliwienia mi udziału w ankietach (w tym utworzenia indywidualnego konta w panelu badawczym, opracowania grupy badawczej oraz wysłania zaproszenia do udziału w ankietach) opracowania na podstawie ankiet zbiorczych informacji będących podstawą oceny postaw i zachowań członków, funkcjonowania elementów metody harcerskiej czy narzędzi metodycznych.
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"). Jak się z nami skontaktować? Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych Związek Harcerstwa Polskiego ul. Marii Konopnickiej 6 00-491 Warszawa tel. +48 22 339 0645 fax:+48 22 339 0606 e-mail: [email protected] Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych: Związek Harcerstwa Polskiego tel. + 48 888 942 222 fax: +48 22 339 0606 e-mail: [email protected] Po co nam Twoje dane osobowe? Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w formularzu rejestracyjnym, w celu utworzenia dla Ciebie indywidualnego konta w panelu badawczym ZHP oraz w celu opracowania (na podstawie kryteriów odnoszących się do płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących wstąpienia i aktywności w ZHP) grupy badawczej i przydzielenia Cię do tej grupy, a także w celu wysłania Ci zaproszenia do udziału w ankietach. Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w kwestionariuszu ankiety, w celu opracowania zbiorczych informacji będących podstawą oceny postaw i zachowań członków, funkcjonowania elementów metody harcerskiej czy narzędzi metodycznych. Podanie danych, o które zwracamy się w formularzu rejestracyjnym, jest warunkiem uczestnictwa w badaniach w charakterze respondenta. Natomiast podanie danych, o które zwracamy się w kwestionariuszu ankiety, jest całkowicie dobrowolne. Możesz bowiem w każdej chwili odmówić lub zrezygnować z wypełnienia ankiety. Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych osobowych w powyższych celach jest Twoja wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Komu ujawniamy Twoje dane osobowe? Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w formularzu rejestracyjnym, będziemy przechowywać przez okres Twojej aktywności w Panelu Badawczym ZHP. Nieaktywni respondenci podlegają wykluczeniu z Panelu Badawczego ZHP, a ich dane są usuwane. Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w kwestionariuszu ankiety, będziemy przechowywać przez okres trwania badania. Niezwłocznie po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną poddane anonimizacji, po czym będą przechowywane jedynie w postaci zbiorczej, przedstawiane tylko zbiorczo, z wyłączeniem możliwości zidentyfikowania respondentów. Jakie prawa Ci przysługują? Masz prawo w każdej chwili: wycofać zgodę na udział w badaniach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych przed jej wycofaniem. Ponadto masz prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy; sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych; ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych, nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody; Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu